dzial reklamacji regulamin

WARUNKI OGÓLNE


W razie stwierdzenia nieprawidłowej pracy urządzenia, przed oddaniem go do serwisu, należy starannie upewnić się, czy wszystko zostało wykonane zgodnie z instrukcją obsługi. 

1.    W celu zgłoszenia usterki przejdź do działu RMA.


2.    W przypadku oddania, bądź wysyłki wadliwego urządzenia do naprawy, należy załączyć do paczki wydrukowany formularz reklamacyjny.


3.    W opisie usterki zawrzyj dokładny opis objawów wadliwego działania urządzenia wraz z uwzględnieniem środowiska pracy i sposobu, w jaki się ujawniają. W przypadku usterek okresowych i trudnych do wykrycia, serwis może zażądać dokumentacji wskazującej na usterkę w formie zdjęć, wydruków, czy też filmów.


4.     Zgłoszenie reklamacyjne bez wpisanego poprawnie modelu urządzenia, numeru seryjnego, jest nieważna.


5.    Naprawa gwarancyjna obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu.


6.    Okres gwarancji liczony jest od daty sprzedaży.


7.     Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w możliwie najkrótszym czasie nieprzekraczającym 30 dni licząc od daty przyjęcia urządzenia do serwisu. W przypadku konieczności importu części, termin naprawy może ulec wydłużeniu. Po wykonaniu naprawy okres gwarancji biegnie dalej przedłużony o czas naprawy.


8.    W przypadku stwierdzenia przez Autoryzowany Serwis wady niemożliwej do usunięcia, wymiany urządzenia na nowe dokonuje serwis lub sklep, w którym urządzenie zostało zakupione, po przedstawieniu dowodu zakupu i oryginału akceptacji wymiany wystawionej przez Profit Plus Sp. z o.o.


9.    W przypadku konieczności dostarczenia sprzętu do serwisu, reklamujący zobowiązany jest dostarczyć urządzenie do Autoryzowanego Punktu Serwisowego lub sklepu w opakowaniu fabrycznym lub innym zabezpieczającym przed jego uszkodzeniem w czasie transportu. Urządzenia wysyłane do serwisu powinny być właściwie zapakowane. Za uszkodzenia lub zabrudzenia powstałe w trakcie transportu w wyniku nieprawidłowego przygotowania urządzenia do wysyłki gwarant nie ponosi odpowiedzialności.


10.    Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ujawnionych w okresie gwarancji wad i wykonania zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie gwarancji, przez naprawę lub wymianę na urządzenie wolne od wad. O sposobie usunięcia wady decyduje gwarant. Uszkodzone i wymienione części lub urządzenia stają się własnością gwaranta.


11.    Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych oraz ustawień konfiguracyjnych urządzenia, wynikłych w skutek naprawy, bądź uszkodzenia urządzenia.


12.    Gwarant może odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej lub całkowicie odstąpić od gwarancji w przypadku stwierdzenia naruszenia plomb umieszczonych na urządzeniach lub podzespołach wchodzących w jego skład, usunięcia numerów fabrycznych, niekompletności urządzenia (brak zasilacza kabli itp.), niezgodności lub niekompletności danych w dokumentacji, dokonywania nieautoryzowanych napraw lub czynności serwisowych, zmian konstrukcyjnych, używania urządzenia do celów niezgodnych z przeznaczeniem oraz dokonania rekonfiguracji lub rozbudowy urządzenia przez nieupoważnione przez Gwaranta osoby.


13.    W przypadku, gdy uszkodzenie lub wadliwe działanie urządzenia jest wynikiem stosowania nieoryginalnych akcesoriów (ładowarek, kabli itp.)  gwarant może odmówić naprawy gwarancyjnej.

 

14.    W przypadku stwierdzenia przez autoryzowany serwis uszkodzenia które jest spowodowane niewłaściwym użytkowaniem reklamowanego urządzenia klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów transportu, kosztów ekspertyzy oraz ewentualnych kosztów naprawy.

 

GWARANCJA NIE OBEJMUJE 


1. Uszkodzeń mechanicznych urządzeń oraz awarii powstałych w wyniku zjawisk losowych takich jak: pożar, przepięcia sieci elektrycznej, wyładowania elektryczne, zasilanie, działanie środków chemicznych oraz okoliczności i sił wyższego rzędu.

2. Kosztów obsługi technicznej urządzenia, instalacji (w tym akcesoriów i oprogramowania), a także kosztów czyszczenia, wymiany i części ulegających zużyciu w trakcie eksploatacji.

3. Gwarancji nie podlegają przewody, części obudowy, ślady powstające w czasie eksploatacji jak zarysowania, zabrudzenia, wytarcia.

4. Uszkodzeń wywołanych nadmiernym obciążaniem urządzenia poprzez przekraczanie miesięcznej obciążalności, przekroczeniem czasu życia produktu, wskazanych min. w instrukcji obsługi.

5. Uszkodzeń mechanicznych i wywołanych nimi wad.

6. Uszkodzeń powstałych na skutek: błędnej obsługi urządzenia, użycia urządzeń niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją obsługi, niedbałości klienta, niewłaściwej eksploatacji (temperatura, wilgotność, zalanie, kurz, zapiaszczenie, niewłaściwe napięcie zasilania).

7. Oprogramowania innych producentów, dostarczonego wraz z urządzeniem. Warunki licencyjne na oprogramowanie zostały określone przez producentów.

8. Uszkodzeń, pogorszenia parametrów lub skrócenia żywotności urządzenia, powstałych na skutek zastosowania nieoryginalnych materiałów eksploatacyjnych, nieoryginalnego osprzętu dodatkowego, stosowania niewłaściwych nośników, zabrudzeń, a także braku lub nieregularnych konserwacji.

9. Wadliwym lub częściowym działaniem urządzeń, spowodowanym konfliktem lub niezgodnością pomiędzy zainstalowanymi aplikacjami a środowiskiem pracy oraz wpływem wirusów komputerowych.

10. Gwarant nie odpowiada za uszkodzenia lub zmniejszenie żywotności materiałów eksploatacyjnych i części urządzenia spowodowanych dostaniem się do urządzeń ciał obcych (np. zszywek, spinaczy, pisaku itp.).

11. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej Karty Gwarancyjnej zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

 

 


Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel